Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.03.2018 15:59:38

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је надлежан за организацију и управљање системом трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству Републике Србије, а у складу са Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије. 
Директорат ове обавезе остварује преко Сектора за трагање и спасавање и у оквиру њега Спасилачко-координационог центра, у складу са прописом о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица, који је донео Директорат  -  „Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 96/15 и 40/16)“.
Учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица, дефинисани су Законом о ваздушном саобраћају. Начини на који се ангажују учесници у трагању, прописала је Влада РС кроз подзаконски акт „Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 93/15)“.
Сектор за трагање и спасавање предлаже програме обуке,  организовање вежби, као и националне планове за трагање и спасавање за оперативно спровођење трагања и спасавања, а на основу Закона и стандарда и препоручене праксе из ICAO- Анекса 12. Чикашке конвенције и IAMSAR приручника.

Послови Сектора за трагање и спасавање се односе на:

•             организовање и управљање системом трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, у дефинисаној области трагања и спасавања, 

•             оперативно руковођење Спасилачко-координационим центром Директората, 

•             Надзор на учесницима у систему трагања и спасавања,

•             Учествовање у међународним програмима са темом трагања и спасавања (COSPAS/SARSAT, ICAO EURSAT/TF, Регионални саветодавни комитет за  трагање и спасавање у цивилном ваздухопловству и др.)

•             Израда предлога регулативе за уређење система трагања и спасавања, 

•             Израда предлога споразума са ангажованим учесницима у оквиру система трагања и спасавања, 

•             Израда предлога споразума о прекограничној сарадњи са државама из окружења,

•             Дефинисање и имплементација програма обуке и вежби.