Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
О Директорату
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) је јавна агенција надлежна за безбедност и обезбеђивање у цивилном ваздухопловству, над којом оснивачка права врши Влада у име Републике Србије и која, као јавно овлашћење, обавља послове државне управе који су јој законом поверени.
 
Правни положај Директората је дефинисан Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20).
 
Директорат доноси прописе и првостепене управне акте кад је на то овлашћен овим законом или другим прописом, издаje јавнe исправe и води евиденције за које је овлашћен овим законом или другим прописом, обавља одит (проверу) и инспекцијски надзор над ваздухопловним субјектима, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава и обавља друге послове одређене овим законом или другим прописом.
 
Чланом 265. Закона о ваздушном саобраћају прописано је да, поред других прописа за чије је доношење овлашћен, Директорат доноси и прописе из области ваздухопловства који су садржани у Анексу I Мултилатералног споразума о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA споразум).
 
Директорат је национално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према прописима Европске уније, и као такав издаје сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.
 
Директорату су одредбама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 87/11 и 66/15), такође, поверени послови надзора над применом одредаба тог закона којима се гарантују одређена права путницима и лицима са инвалидитетом односно са смањеном покретљивошћу и обавештавање тих лица о њиховим правима.

Историја настанка Директората
 
У форми јавне агенције Директорат је основан 2010. године, доношењем поменутог Закона о ваздушном саобраћају.Међутим, пре доношења овог закона, Директорат је имао надлежности које су му биле поверене Одлуком о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РСˮ, број 102/03 и „Службени лист РЦГˮ, број 61/03), коју су у истоветном тексту усвојиле Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе. Поменутом одлуком Директорат је основан као заједнички орган те две државе.
 
Иступањем Црне Горе из државне заједнице, Влада Републике Србије је донела Одлуку о вршењу оснивачких права у Директорату цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РСˮ, број 53/06) а потом 2007. године, доношењем посебног Закључка, изменила и назив органа у „Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србијеˮ.