Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Закони


 1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18, 9/20 и 62/23) - незванични пречишћени текст;
 2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
 3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 57/11);
 4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 93/12);
 5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);
 6. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС”, број 83/18);
 7. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 09/20);
 8. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 62/23);
 9. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 66/15) - незванични пречишћени текст;
 10. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 87/11);
 11. Закон o изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 12. Закон о истрaживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Службени гласник РС”, бр. 66/15 и 83/18) - незванични пречишћени текст;
 13. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 14. Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. гласник РС“, број 83/18);
 15. Закон о управљању аеродромима („Службени гласник РС“, број 104/16);
 16. Закон о општем управном поступку;
 17. Закон о инспекцијском надзору.

            Подзаконски прописи          


2024

 1. Правилник о измени Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома („Службени гласник РСˮ, број 56/24);
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 52/24);
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 25/24);
 4. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 25/24);
 5. Правилник о изменама и допунама Правилника о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС”, број 8/24).

2023

 1. Правилник о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 115/23);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 23/177 од 28. новембра 2023. године („Службени гласник РСˮ, број 115/23);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 23/176 од 28. новембра 2023. године („Службени гласник РСˮ, број 115/23);
 4. Правилник о измена и допунама правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 105/23);
 5. Правилник о услугама везе за пренос података за Јединствено европско небо („Службени гласник РСˮ, број 96/23);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама („Службени гласник РС’ број 65/23);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја балонима („Службени гласник РС”, број 65/23);
 8. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера („Службени гласник РС”, број 55/23);
 9. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког и кабинског особља („Службени гласник РС” број 53/23);
 10. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС” број 46/23).

2022

 1. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник PC”, број 140/22);
 2. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 22/173 од 24. новембра 2022. године („Службени гласник РСˮ, број 139/22);
 3. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 22/174 од 24. новембра 2022. године („Службени гласник РСˮ, број 139/22);
 4. Правилник о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 130/22);
 5. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 112/22);
 6. Правилник о изменама и допуни Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РСˮ, број 88/22);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 84/22);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РСˮ, број 78/22);
 9. Правилник о трајању смена у току радног дана,трајању непрекидног рада и дужини дневног одмора контролора летења („Службени гласник РСˮ, број 66/22);
 10. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 12. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22)
 13. Правилник о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 10/22).

2021

 1. Правилник о особљу обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 133/21); 
 2. Правилник о изменама и допунама правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласник РСˮ, број 123/21); 
 3. Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 21/170 од 25. новембра 2021 („Службени гласник РСˮ, број 119/21);
 4. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 21/170 од 25. новембра 2021 („Службени гласник РСˮ, број 119/21); 
 5. Правилник о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо („Службени гласник РСˮ, број 118/21);
 6. Правилник о измени правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 117/21);
 7. Правилник о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РСˮ, број 102/21);
 8. Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасне робе страном авио-превозиоцу („Службени гласник РСˮ, број 99/21);
 9. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 93/21);
 10. Правилник о утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања ваздушним саобраћајем (АТМ) („Службени гласник PC”, број 87/21);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РСˮ, број 78/21);
 12. Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова  („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 13. Правилник о потврдама обучености спасилачко-ватрогасног особља и центрима за обуку („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 14. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 15. Правилник о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама („Службени гласник РС”, бр. 54/21 и 65/23);
 16. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, брoj 54/21);
 17. Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 39/21 и 25/24);
 18. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 24/21;
 19. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја ( „Службени гласник РСˮ, број 3/21);
 20. Правилник о обављању ваздушног саобраћаја балонима („Службени гласник РС”, бр. 3/21 и 65/23).

2020

 1. Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 2. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 20/166 од 26. новембра 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 4. Одлукa Проширене комисије Евроконтрола број 20/167 од 26. новембра 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 5. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20130/22 и 52/24);
 6. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, бр. 142/20,10/22 и 84/22) - незванични пречишћени текст;
 7. Правилник о посебним делатностима у ваздушном саобраћају и некомерцијалном летењу ваздухопловима који немају потврду о типу коју је издала или признала Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) („Службени гласник РСˮ, број 142/20);
 8. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) 
 9. Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Службени гласник РС", број 120/20);
 10. Правилник о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање („Службени гласник РС", број 102/20);
 11. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20154/20 и 24/21);
 12. Правилник о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља ("Службени гласник РС", број 12/20);
 13. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20);
 14. Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава ("Службени гласник РС", број 1/20).


2019

 1. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 19/162 од 28. новембра 2019. године (Службени гласник РС", бр. 93/19);
 2. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 19/161 од 28. новембра 2019. године (Службени гласник РС", бр. 93/19);
 3. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19 и 120/20);
 4. Уредба о допуни Уредбе о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 74/19);
 5. Правилник о потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 6. Правилник о потврдама о обучености особља које контролише исправност порвшина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 7. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19);
 8. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“,број 55/19);
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", број 50/19);
 10. Правилник о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 50/19);
 11. Правилник о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 22/19);
 12. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС", број 16/19);
 13. Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 14. Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 15. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС", број 12/19);
 16. Правилник о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, број 8/19)
 17. Уредба о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", број 6/19 и 74/19)
 18. Правилник о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова („Службени гласник РС", број 6/19);
 19. Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", бр. 5/19,50/19 и 123/21);
 20. Правилник о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројктовање („Службени гласник РС”, број 1/19).

2018

 1. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома („Службени гласник РС”, број 103/18);
 2. Правилник о изменама Правилника о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 103/18);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола бр. 153 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 4. Одлукa Проширене комисије Евроконтрола бр. 154 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 5. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова („Службени гласник РС”, број 102/18);
 6. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 152 од 21. септембра 2018. године ("Службени гласник РС", број 80/18);
 7. Правилник о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 70/18);
 8. Правилник о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха („Службени гласник РС”, број 58/18)
 9. Правилник о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 10. Правилник о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 11. Правилник о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 50/18);
 12. Правилник о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку  ваздухопловног особља („Службени гласник РС“, број 49/18);
 13. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома  (,,Службени гласник РС'', број 23/18 и 46/22) - незванични пречишћени текст;
 14. Правилник о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС'', бр. 9/18 , 56/1812/193/21,  54/21117/21112/22 и 46/23 и 115/23);
 15. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовањe („Службени гласник РС“, бр. 5/18 и 1/19);
 16. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18).

2017

 1. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, број 114/17);
 2. Упутство о изменама Упутства о начину обрачуна и плаћању накнада за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 114/17);
 3. Одлука проширене комисије Евроконтрола број 149 од 1. децембра 2017. године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 4. Извод из Одлуке проширене комисије Евроконтрола број 148 од 1.децембра 2017.године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 5. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17);
 6. Правилник о изменама и допуни Правилника о аеродромским накнадама ("Службени гласник РС", број 96/17);
 7. Уредба о раду Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 87/17);
 8. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца ("Службени гласник РС", број 87/17);
 9. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера ("Службени гласник РС", број 87/17);
 10. Правилник о именама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази ("Службени гласник РС", број 87/17);
 11. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 71/17);
 12. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17 и 8/24);
 13. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС", број 43/17);
 14. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17 и 46/22) -незванични пречишћени текст
 15. Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17, 16/1978/21 и 78/22) - незванични пречишћени текст

2016

 1. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 145 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 146 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 3. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 )
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16);
 5. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка);
 6. Правилник о измени Правилника о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, број 48/16);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 40/16);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 9. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 10. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16).

2015

 1. Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 50/19);
 2. Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Службени гласник РС“, број 108/15);
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15);
 4. Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 40/16);
 5. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15);
 6. Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 93/15);
 7. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17);
 8. Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС“, бр. 61/15 и 88/22) -  незванични пречишћени текст;
 9. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 43/17 и 87/17);

2014

 1. Извод из Oдлуке Проширене комисије Eвроконтрола број 132 од 5. децембра 2014. године године („Службени гласник РС“, број 141/14);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 133 од 5. децембра 2014. године(„Службени гласник РС“, број 141/14);
 3. Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 87/17); 
 4. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 95/14);
 5. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 126 од 26. марта 2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14);
 6. Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и процедури обавештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе („Службени гласник РС“, број 34/14);
 7. Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 10/1416/15 и 50/18);
 8. Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима („Службени гласник РС“, број 10/14);
 9. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 124 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14);
 10. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 123 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14).

2013

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13);
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13);
 3. Правилник о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, бр. 71/13 и 48/1696/17);
 4. Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије („Службени гласник РС“, број 24/13);
 5. Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде („Службени гласник РС“, број 24/13);

2012

 1. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16);
 2. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 76/13);
 3. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12);
 4. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12);
 5. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19);
 6. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);

2011

 1. Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр. 98/1171/1316/15114/17 и 55/19);
 2. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 69/11);
 3. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Службени гласник РС", број 69/11);
 4. Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део-21 ("Службени гласник РС", бр. 69/11 и 110/14);
 5. Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова („Службени гласник РС“, бр.  32/11 и 23/12);
 6. Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од терминалних накнада („Службени гласник РС“, број  32/11);
 7. Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  20/11);
 8. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр.  19/11 и 10/14);
 9. Правилник о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр. 19/11 и 103/18);
 10. Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 17/11 и 114/17)
 11. Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 13/11 и 28/16 - др.пропис); Напомена : на снази само чл. 36,37. и 38. Правилника.
 12. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  2/11);
 13. Упутство о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС“, број 2/11).

2010

 1. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10, 102/18 - др. правилника и 6/19 -др. правилника); Напомена : На снази само чл. 5-20. и Прилог 2 и 3.
 2. Правилник о начину рада Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја у спровођењу инспекције стандардизације („Службени гласник РС“, број 14/10);
 3. Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10);
 4. Правилник о уређењу и саставу одбора за жалбе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10).

2009

 1. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 39/09).

2008

 1. Правилник о организацији радног времена чланова посаде цивилног ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, 55/16 - др. правилник) - незванични пречишћени текст.

2005

 1. Правилник о дозволама летачког особља („Службени гласник РС“, број 30/05); - Напомена : Примењује се само на навигаторе летаче.
 2. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник РС“, број 37/05); - Напомена : Примењује се само на навигаторе летаче.

2004. година и раније године

 1. Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; број 57/78 и „Службени лист СРЈ“, број 40/95).