Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Закони

 1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) - незванични пречишћени текст;
 2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
 3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 57/11);
 4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 93/12);
 5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);
 6. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС”, број 83/18);
 7. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 09/20);
 8. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 66/15) - незванични пречишћени текст;
 9. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 87/11);
 10. Закон o изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 11. Закон о истрaживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Службени гласник РС”, бр. 66/15 и 83/18) - незванични пречишћени текст;
 12. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 13. Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. гласник РС“, број 83/18);
 14. Закон о управљању аеродромима („Службени гласник РС“, број 104/16);
 15. Закон о општем управном поступку;
 16. Закон о инспекцијском надзору.

            Подзаконски прописи          

 2023. година

 1. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 21/23);

2022. година

 1. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник PC”, број 140/22);
 2. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 22/173 од 24. новембра 2022. године („Службени гласник РСˮ, број 139/22);
 3. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 22/174 од 24. новембра 2022. године („Службени гласник РСˮ, број 139/22);
 4. Правилник о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 130/22);
 5. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 112/22);
 6. Правилник о изменама и допуни Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РСˮ, број 88/22);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 84/22);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РСˮ, број 78/22);
 9. Правилник о трајању смена у току радног дана,трајању непрекидног рада и дужини дневног одмора контролора летења („Службени гласник РСˮ, број 66/22);
 10. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 12. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22)
 13. Правилник о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 10/22);

2021. година

 1. Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова  („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 2. Правилник о потврдама обучености спасилачко-ватрогасног особља и центрима за обуку („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 4. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 5. Правилник о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама („Службени гласник РСˮ, број 54/21);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, брoj 54/21);
 7. Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 39/21);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 24/21;
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја ( „Службени гласник РСˮ, број 3/21);
 10. Правилник о обављању ваздушног саобраћаја балонима ( „Службени гласник РСˮ, број 3/21).

2020. година

 1. Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 2. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 20/166 од 26. новембра 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 4. Одлукa Проширене комисије Евроконтрола број 20/167 од 26. новембра 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 5. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и број 61/21);
 6. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и 130/22);
 7. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, бр. 142/20,10/22 и 84/22) - незванични пречишћени текст;
 8. Правилник о посебним делатностима у ваздушном саобраћају и некомерцијалном летењу ваздухопловима који немају потврду о типу коју је издала или признала Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) („Службени гласник РСˮ, број 142/20);
 9. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) 
 10. Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Службени гласник РС", број 120/20);
 11. Правилник о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање („Службени гласник РС", број 102/20);
 12. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20154/20 и 24/21);
 13. Правилник о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља ("Службени гласник РС", број 12/20);
 14. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20);
 15. Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава ("Службени гласник РС", број 1/20).


2019. година

 1. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 19/162 од 28. новембра 2019. године (Службени гласник РС", бр. 93/19)
 2. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 19/161 од 28. новембра 2019. године (Службени гласник РС", бр. 93/19)
 3. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19)
 4. Уредба о допуни Уредбе о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 74/19);
 5. Правилник о потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 6. Правилник о потврдама о обучености особља које контролише исправност порвшина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 7. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19);
 8. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 9. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19);
 10. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“,број 55/19);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", број 50/19);
 12. Правилник о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 50/19);
 13. Правилник о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 22/19);
 14. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС", број 16/19);
 15. Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 16. Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 17. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС", број 12/19);
 18. Правилник о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, број 8/19)
 19. Уредба о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", број 6/19 и 74/19)
 20. Правилник о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова („Службени гласник РС", број 6/19);
 21. Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", бр. 5/19,50/19 и 123/21);
 22. Правилник о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројктовање („Службени гласник РС”, број 1/19).

2018. година

 1. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома („Службени гласник РС”, број 103/18);
 2. Правилник о изменама Правилника о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 103/18);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола бр. 153 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 4. Одлукa Проширене комисије Евроконтрола бр. 154 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 5. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова („Службени гласник РС”, број 102/18);
 6. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 152 од 21. септембра 2018. године ("Службени гласник РС", број 80/18);
 7. Правилник о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 70/18);
 8. Правилник о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха („Службени гласник РС”, број 58/18)
 9. Правилник о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 10. Правилник о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 11. Правилник о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 50/18);
 12. Правилник о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку  ваздухопловног особља („Службени гласник РС“, број 49/18);
 13. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома  (,,Службени гласник РС'', број 23/18 и 46/22) -незванични пречишћени текст
 14. Правилник о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС'', бр. 9/18 , 56/1812/193/21,  54/21117/21 и 112/22)
 15. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовањe („Службени гласник РС“, бр. 5/18 и 1/19);
 16. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18).

2017. година

 1. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, број 114/17);
 2. Упутство о изменама Упутства о начину обрачуна и плаћању накнада за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 114/17);
 3. Одлука проширене комисије Евроконтрола број 149 од 1. децембра 2017. године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 4. Извод из Одлуке проширене комисије Евроконтрола број 148 од 1.децембра 2017.године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 5. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 7. Правилник о изменама и допуни Правилника о аеродромским накнадама ("Службени гласник РС", број 96/17);
 8. Уредба о раду Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 87/17);
 9. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца ("Службени гласник РС", број 87/17);
 10. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера ("Службени гласник РС", број 87/17);
 11. Правилник о именама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази ("Службени гласник РС", број 87/17);
 12. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 71/17);
 13. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17);
 14. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС", број 43/17);
 15. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17 и 46/22) -незванични пречишћени текст
 16. Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17, 16/1978/21 и 78/22) - незванични пречишћени текст

2016. година

 1. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 145 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 146 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 3. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 )
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16);
 5. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка);
 6. Правилник о измени Правилника о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, број 48/16);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 40/16);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 9. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 10. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16).

2015. година

 1. Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 50/19);
 2. Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Службени гласник РС“, број 108/15);
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15);
 4. Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 40/16);
 5. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15);
 6. Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 93/15);
 7. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17);
 8. Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС“, бр. 61/15 и 88/22) -  незванични пречишћени текст;
 9. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 43/17 и 87/17);

2014. година

 1. Извод из Oдлуке Проширене комисије Eвроконтрола број 132 од 5. децембра 2014. године године („Службени гласник РС“, број 141/14);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 133 од 5. децембра 2014. године(„Службени гласник РС“, број 141/14);
 3. Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 87/17); 
 4. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 95/14);
 5. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 126 од 26. марта 2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14);
 6. Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и процедури обавештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе („Службени гласник РС“, број 34/14);
 7. Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 10/1416/15 и 50/18);
 8. Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима („Службени гласник РС“, број 10/14);
 9. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 124 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14);
 10. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 123 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14).

2013. година

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13);
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13);
 3. Правилник о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, бр. 71/13 и 48/16, 96/17);
 4. Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије („Службени гласник РС“, број 24/13);
 5. Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде („Службени гласник РС“, број 24/13);

2012. година

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера („Службени гласник РС“, број 54/12);
 2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16);
 3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 76/13);
 4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12);
 5. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 23/12 и 104/17);
 6. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12);
 7. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19);
 8. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);

2011. година

 1. Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр. 98/11, 71/1316/15114/17 и 55/19);
 2. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 69/11);
 3. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Службени гласник РС", број 69/11);
 4. Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део-21 ("Службени гласник РС", бр. 69/11 и 110/14);
 5. Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова („Службени гласник РС“, бр.  32/11 и 23/12);
 6. Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од терминалних накнада („Службени гласник РС“, број  32/11);
 7. Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  20/11);
 8. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр.  19/11 и 10/14);
 9. Правилник о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр. 19/11 и 103/18);
 10. Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 17/11 и 114/17)
 11. Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 13/11 и 28/16 - др.пропис); Напомена: на снази само чл. 36,37. и 38. Правилника.
 12. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  2/11);
 13. Упутство о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС“, број 2/11).

2010. година

 1. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10, 102/18 - др. правилника и 6/19 -др. правилника); НАПОМЕНА: На снази само чл. 5-20. и Прилог 2.
 2. Правилник о начину рада Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја у спровођењу инспекције стандардизације („Службени гласник РС“, број 14/10);
 3. Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10);
 4. Правилник о уређењу и саставу одбора за жалбе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10).

2009. година

 1. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 39/09).

2008. година

 1. Правилник о организацији радног времена чланова посаде цивилног ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, 55/16 - др. правилник)незванични пречишћени текст.

2005. година

 1. Правилник о дозволама летачког особља („Службени гласник РС“, број 30/05); -НАПОМЕНА: Примењује се само на навигаторе летаче.
 2. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник РС“, број 37/05); -НАПОМЕНА: Примењује се само на навигаторе летаче.

2004. година и раније године

 1. Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; број 57/78 и „Службени лист СРЈ“, број 40/95).