Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
У оквиру својих надлежности Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавља послове који доприносе континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја:
 
 • Доношење ваздухопловних прописа и првостепених управних аката,
 • Издавање јавних исправа (сертификата, односно  дозвола), и то:
  • Организацијама за обављање јавног авио-превоза и обављање других делатности у ваздушном саобраћају; ваздухопловно-техничким организацијама која обављају послове пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме;
  • Оператерима аеродрома, хелидрома, летилишта, терена и пружаоцима услуга земаљског опслуживања; пружаоцима услуга у ваздушној пловидби (услуге у ваздушном саобраћају, услуге комуникације, навигације и надзора, ваздухопловно метеоролошке услуге, услуге ваздухопловног информисања и услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица), пружају се услуге узбуњивања у склопу услуга контроле летења и информисања ваздухоплова у лету а не услуге трагања и спасавања
  • Центрима за обуку ваздухопловног особља;
  • Здравственим установама које врше преглед ваздухопловног особља;
  • Организацијама које обављају преглед обезбеђивања на аеродрому;
  • Ваздухопловном особљу;
 • Обављање основне и периодичне провере (одита), ради утврђивања да ли објекат провере испуњава услове за обављање делатности или пружање услуга у ваздухопловству;
 • Вршење инспекцијског надзора над спровођењем Закона о ваздушном саобраћају, подзаконских аката донетих на основу тог закона, међународних аката и прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе и Закона о основама облигационих и својинско-правних односа у ваздушном саобраћају у делу заштите права путника;
 • Сарадњу с надлежним органима других држава;
 • Издавање потврда о пловидбености ваздухоплова и уверења о регистрацији ваздухоплова;
 • Учествује у припреми Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству;
 • Прописивање услова под којима се успоставља и користи Систем управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима за успостављање и коришћење Система управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима на Безбедносну анализу за функционалне промене;
 • Спровођење Нацоналног програм за обезбеђивање у ваздухопловству, Програма за контролу мера обезбеђивања у ваздухопловству и  Програма обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству и утврђује мере за заштиту ваздушног саобраћаја од незаконитих радњи;
 • Вођење јавних књига, Регистра ваздухоплова и Евиденције ваздухоплова, регистра аеродрома и регистра ваздухопловног особља;
 • Издавање дозвола за обављање редовног и ванредног јавног авио-превоза, дозвола за транспорт наоружања и војне опреме и опасних материја ваздушним путем;
 • Прописивање које се исправе и књиге морају налазити у ваздухоплову у току лета;
 • Издавање сагласности на услове за пројектовање и изградњу аеродрома, хелиодрома, летелишта и ваздухопловних објеката;
 • Организацију и управљање системом трагања за ваздухопловом и спасавање лица;
 • Управљање квалитетом
 • Обуке у цивилном ваздухопловству