Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Директорат, у складу са Законом о ваздушном саобраћају, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела и сарађује с надлежним органима других држава. Протеклих десет година интензивно смо радили на унапређењу међународне сарадње коју смо успешно реализовали, а посебно на европским интеграцијама у области ваздухопловства, чему и даље дајемо високи приоритет.
 
Међународне активности се одвијају кроз неколико аспеката:
  1. Учешће у раду међународних ваздухопловних организација у којима је Република Србија пуноправни члан или има статус посматрача и њихових радних тела, у циљу активног праћења кретања у области међународног цивилног ваздухопловства и реaлизације обавеза које проистичу из чланства (ICAO, ECAC, ЕUROCONTROL, EASA);
  2. Сарадња са Европском комисијом, првенствено са Генералним директоратом за мобилност и транспорт ЕК (DG MOVE) и Делегацијом ЕУ у Републици Србији, у циљу праћења примене Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA споразум);
  3. Унапређење билатералне сарадње ради обезбеђивања услова за успостављање нове мреже линија домаћег авио-превозиоца Air Serbia, како за обављање директног саобраћаја, тако и за учешће у другим комерцијалним  аранжманима.

Сарадња са међународним ваздухопловним организацијама
 
Значајан део међународних активности Директората заснован је на чланству Републике Србије у међународним ваздухопловним организацијама и активном учешћу представника Директората у раду тих  организација и агенција, као и на реaлизацији обавеза које проистичу из тог чланства.  Чланство у међународним ваздухопловним организацијама условљава   да систем цивилног ваздухопловства у Републици Србији мора бити уређен у складу са обавезама које управо произлазе из потврђених међународних мултилатералних и билатералних споразума. Међународне организације у којима је Република Србија чланица:
  1. Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO);
  2. Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC);
  3. Европска организација за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL).
Република Србија је страна уговорница преко 30  мултилатералних споразума у области цивилног ваздухопловства, од којих су најпознатији Чикашка конвенција из 1944.године, и са њом повезане протоколи  које чине Чикашки ситем регулисања цивилног ваздухопловства, те Монтреалска конвенција из 1999. године којом се регулишу међународни превоз лица, пртљага или робе који се обавља ваздухопловима и накнада штете с тим у вези.
 

Сарадња са Европском унијом у области ваздухопловства и еворпске интеграције
 
Директорат је координатор сарадње са Европском комисијом у области ваздухопловства. Интензвивна сарадња се одвија како на билатералним, тако и мултилатералним основама, а повод за исту представљају Споразум између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја (тзв. Хоризонтални споразум) и Мултилатерални споразум између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (тзв. ECAA споразум.)
 
ECAA споразум је, у име Владе Републике Србије, потписан 29. јуна 2006. године, а Народна скупштина Републике Србије ратификовала га је 13. маја 2009. године.
 
ECAA споразум представља први међународни споразум Републике Србије, као самосталне државе, након распада Државне заједнице Србија и Црна Гора. Република Србија  је овим споразумом преузела обавезу да усагласи домаће прописе са прописима Европске заједнице у областима ваздухопловне безбедности, обезбеђивања у ваздухопловству, управљања ваздушним саобраћајем, руковођења аеродромима, заштите потрошача, либерализације ваздухопловног тржишта, избегавања државне помоћи и заштите животне средине.
 
Напредак у примени Споразума од 2006. године редовно процењује Европска комисија. Потпуна примена, која се очекује у наредних неколико година, довешће до комплетне интеграције нашег ваздухопловног система у ваздухопловни систем Европске уније.
 
Комплексна и интензивна сарадња остварена је са Генаралним директоратом за мобилност и транспорт Европске комисије - DG MOVE, који је задужен за примену и праћење наведених споразума. Сем тога, као национални координатор за примену ECAA споразума, остварујемо сарадњу и са свим министраствима и органима Републике Србије који су, по основу Споразума, задужени за примену истог и координира и програмима техничке помоћи, коју Европска комисија пружа у циљу примене ECAA споразума.
 
Поред тога, интензивно се сарађује са Европском агенцијом за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) која представља европску агенцију основану са задатком да обезбеди висок и конзистентан ниво ваздухопловне безбедности и заштите животне средине у државама чланицама Европске уније.
 

Европске интеграције
 
Значајан део својих активности Директорат је усмерио на остваривање стратешког циља Републике Србије – приступање Европској унији. При утврђивању приоритет за доношење прописа водило се рачуна о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у годишњим извештајима о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција.
 
Посебна пажња посвећена је сарадњи са националним институцијама задуженим за европске интеграције у циљу испуњења обавеза које простичу из ECAA споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању, а односе се на област ваздушног саобраћаја.
 
Иницијални корак према европским интеграцијама у области ваздушног саобраћаја представљало је закључивање Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја (Хоризонтални споразум), који је потписан 2005. године.
 

Билатерална сарадња
 
Директорат остварује сарадњу са надлежним органима за цивилно ваздухоплоство других држава, као и са авио-превозницима и другим ваздухопловним субјектима.
 
Закључивање и извршавање билатералних  споразума о ваздушном саобраћају представља најважнији облик билатералне сарадње Републике Србије у области цивилног ваздухопловства, с обзиром да се тим споразумима установљава правни оквир за обављање ваздушног саобраћаја са државама које нису потписнице ECAA споразума.