Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (Директорат) овлашћен је за издавање одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза (ако није другачије предвиђено потврђеним међународним уговором), посебног одобрења за транспорт опасне робе, изузећа од забране транспорта опасне робе ваздушним путем и одобрења за транспорт или транзит наоружања и војне опреме.
Директорат одобрава ваздухопловне манифестације, летење у условно забрањенoj зони, као и летење беспилотних ваздухоплова.

I.   Одобрења према члану 91. Закона  о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“,  бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66-15- др. закон и 83/18)

Обављање јавног авио-превоза

1.   Одобрењe страном авио-превозиоцуа за обављање редовног јавног авио-превоза и за обављање серије чартер летова, коју чини више од четири лета
 
Захтев за издавање одобрења за обављање редовног авио-превоза у међународном ваздушном саобраћају са Републиком Србијом подноси се посебно за летњи, а посебно за зимски саобраћајни период, најкасније 30 дана пре дана када се планира обављање првог лета.
 
Захтев за обављање серије чартер летова, коју чини више од четири лета подноси се најкасније 15 радних дана пре дана када се планира обављање првог лета.
 
Авио-превозилац који први пут подноси захтев за обављање редовног авио-превоза или серије чартер летова коју чини више од четири лета или ако није дуже од 5 месеци обављао такав авио-превоз, доставља и попуњени Упитник страног авио-превозиоца.
 
Образац упитника можете преузети овде - Упитник страног авио-превозиоца
 
Захтев се доставља путем факса или електронском поштом.
 
Поред захтева, авио-превозилац подноси и следећа документа :
 • сертификат ваздухопловног оператера, укључујући оперативне спецификације; 
 • оперативну дозволу, ако је примењиво; 
 • полису осигурања или другог одговарајућег уверења о осигурању о одговорности за штету причињену путницима, пртљагу, трећим лицима и роби;
 • сопствени програм за обезбеђивање у ваздухопловству и документ којим се доказује да је надлежни орган државе оператера ваздухоплова одобрио програм;
 • у случају чартер летова, копију уговора о превозу између авио-превозиоца и наручиоца превоза;
 • у случају редовног авио-превоза, ако је Република Србија закључила међународни уговор који предвиђа претходно одређивање авио-превозиоца за обављање редовног авио-превоза, копију документа којим је такво одређивање извршено.
2.   Одобрење страном авио-превозиоцу за обављање појединачних чартер летова и серије чартер летова, коју чине до 4 лета, као и за обављање авио-такси превоза и хитних медицинских летова
 
Захтев за обављање ових врста ванредног авио-превоза се подноси у слободној форми поштом, електронском поштом, факсом, као и ваздухопловним системима комуникације (SITA/АFTN). 
 
Захтев за издавање одобрења за обављање појединачног чартер лета или серије до четири чартер лета садржи следеће податке :
 1. назив и седиште авио-превозиоца;
 2. сврху лета/летова;
 3. датум обављања превоза;
 4. број лета;
 5. тип и регистарску ознаку ваздухоплова;
 6. податке о аеродрому полетања/слетања, као и временима полетања и слетања;
 7. назив, седиште и контакт податке наручиоца превоза, а у случају превоза робе и пошиљаоца/примаоца власника робе.
Захтев за издавање одобрења за обављање авио-такси превоза и медицинског превоза садржи следеће податке :
 1. назив и седиште авио-превозиоца;
 2. сврху лета;
 3. датум обављања лета;
 4. број лета;
 5. тип и регистарску ознаку ваздухоплова;
 6. податке о аеродрому полетања/слетања, као и временима полетања и слетања.
Захтев за издавање одобрења страном авио-превозиоцу за обављање ванредног јавног авио-превоза са Републиком Србијом подноси се у следећим роковима :
 • за појединачне чартер летове, најкасније 3 радна дана пре дана када се планира обављање лета;
 • за серије до 4 чартер лета, најкасније 7  радних дана пре дана када се планира обављање првог лета;
 • за серије преко 4 чартер лета, најкасније 15 радних дана пре дана када се планира обављање првог лета;
 • за обављање авио-такси лета, најкасније 1 радни дан пре дана када се планира обављање лета;
 • за обављање хитног медицинског лета, најкасније 6 сати пре планираног времена обављања лета.
Поред захтева, авио-превозилац подноси и следећа документа:
 • сертификат ваздухопловног оператера, укључујући оперативне спецификације; 
 • оперативну дозволу, ако је примењиво; 
 • полису осигурања или другог одговарајућег уверења о осигурању о одговорности за штету причињену путницима, пртљагу, трећим лицима и роби;
 • потврду о пловидбености ваздухоплова и, ако је примењиво, копију потврде о провери пловидбености;
 • у случају чартер летова, копију уговора о превозу између авио-превозиоца и наручиоца превоза, а у случају чартер летова у циљу превоза робе и писану потврду или документ којом се роба идентификује (нпр. листа паковања или ваздухопловни товарни лист).
 У случају када међународним уговором није утврђена могућност да се користе саобраћајна права неопходна за обављање захтеваног јавног авио-превоза, авио-превозилац који намерава да са територије Републике Србије обави појединачни лет или серију до четири лета у ванредном авио-превозу путника, изузев хитног медицинског превоза, дужан је да, уз захтев за издавање одобрења, достави и изјаву о сагласности домаћих авио-превозилаца који су овлашћени и оспособљени за обављање захтеваног јавног авио-превоза.
 
Изузетно, ако се захтев за издавање одобрења за обављање чартер превоза подноси ради депортације држављана Републике Србије, подносилац захтева није дужан да достави копију уговора о превозу, већ Директорат доставља копију захтева министарству надлежном за унутрашње послове, ради потврде пријема лица која се депортују на том лету.
 
3.   Заједнички услови у вези одобрења страном авио-превозиоцу за обављање јавног авио-превоза
 
Након издавања одобрења, страни авио-превозилац је дужан да прибави посебно одобрење Директората ако намерава да изврши :
 1. промену типа ваздухоплова, осим ако је до промене дошло услед непредвиђених околности; 
 2. промену у реду летења која се односи на укупан обим одобреног авио-превоза; 
 3. промену аеродрома полетања/слетања у Републици Србији; 
 4. промену аеродрома полетања/слетања у другој држави, ако је та промена од значаја са становишта коришћења; саобраћајних права подносица захтева или утиче на права домаћих авиопревозилаца.
Страни авио-превозилац који обавља јавни авио-превоз са Републиком Србијом без одговарајућег одобрења Директората подлеже прекршајној одговорности утврђеној Законом.

II.   Одобрењa према члану 205. Закона о ваздушном саобраћају 

Транспорт опасне робе 

 1. Решење којим се одобрава транспорт посебне врсте опасне робе пореклом из Републике Србије у случајевима предвиђеним Техничким инструкцијама за безбедан превоз опасне робе (ICAO Doc 9284);
 2. Изузеће од забране транспорта/транзита опасне робе ваздушним путем.
Захтев за издавање одобрења или изузећа подносе се у слободној форми Директорату поштом, електронском поштом, факсом, као и ваздухопловним системима комуникације (SITA/AFTN).
Захтев за издавање изузећа се подноси попуњавањем и достављањем обрасца - линк пратеће документације наведене у обрасцу.
 
Приликом подношења захтева за издавање одобрења за транспорт посебне врсте опасне робе означене као А1 и А2 у делу 3 Техничких инструкција, подносилац је дужан да наведе податке о опасној роби (УН ознака, класа, количина и начин њеног паковања).
 
Авио-превозилац који обавља транспорт ваздушним путем предмета и материја супротно члану 205. Закона о ваздушном саобраћају подлеже прекршајној одговорности утврђеној Законом.

III.   Одобрење према члану 10. Закона о ваздушном саобраћају и Правилника о беспилотним ваздухопловима („Службени гласник РС”, бр. 108/15)

Летење беспилотних ваздухоплова

Директорат издаје одобрења за:
 • летење беспилотног ваздухоплова у делу ваздушног простора који се простире до 5 km од референтне тачке аеродрома који се налази у класи D ваздушног простора¸(члан 7. став. 1 Правилника);
 • летење беспилотног ваздухоплова на висини већој од 100m изнад тла (члан 8. став 2. Правилника); 
 • летење беспилотног ваздухоплова који се користе у привредне сврхе у рејону III и рејону IV* (члан 8. став 4. Правилника);
 • избацивање течности и предмета из беспилотног ваздухоплова, као и ношење спољног терета који није елемент структуре или опреме беспилотног ваздухоплова (члан 9. став 3. Правилника).
Pејон III: насељено подручје, у коме постоје грађевински објекти намењени за стални живот и боравак људи;
Рејон IV: густо насељено подручје, урбане или централне градске зоне, као и свa подручја на којима се окупља велики број људи. 
 
Захтев за одобрење летења беспилотним ваздухопловом подноси се Директорату поштом, електронском поштом најкасније десет дана пре планираног лета и садржи податке о времену и месту летења (са тачним координатама, по могућности у форми табеле), оператеру, лицу које управља и самом беспилотном ваздухоплову.
 
Напомена: лет беспилотног ваздухоплова се може одвијати само у алоцираном ваздушном простору, тј. у делу ваздушног простора који је утврдио пружалац услуга контроле летења.
 
Оператер беспилотног ваздухоплова подноси, за сваки лет, захтев за алокацију ваздушног простора јединици за цивилно-војну координацију у оквиру Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.
 
Правно и физичко лице које користи беспилотни ваздухоплов на такав начин да угрожава безбедност ваздушног саобраћаја или супротно условима из Правилника о беспилотним ваздухопловима подлеже прекршајној одговорности утврђеној Законом.
 
Више информација о условима за летење беспилотним ваздухопловима можете наћи на нашој страници - линк.

IV.   Одобрење према члану 13. Закона о ваздушном саобраћају 

Летење у условно забрањеној зони

Директорат издаје одобрење за лет ваздухопловом у условно забрањеној зони, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове одбране и министарства надлежног за унутрашње послове.
 
Наредбом о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd ("Службени гласник РС", бр. 47/16 и 48/16 – исправка), одређена је стално активна условно забрањена зона LY R8 Beograd и услови за одвијање летења цивилних ваздухоплова у овој зони, изузев летова посебне намене.
 
Захтев за летење у зони LY R8 Beograd подноси се Директорату поштом, електронском поштом или факсом  30 дана пре намераваног започињања летења и садржи образложење разлога за летење у LY R8 као и податке о датуму, времену и начину обављања намераваног летења, прецизне податке о путањи лета у LY R8, ваздухоплову и посади, специфичној опреми ваздухоплова, као и утврђене поступке у ванредним ситуацијама.
 
Правно или физичко које лети ваздухопловом у забрањеној зони без одобрења Директората или супротно условима за одвијање летења у условно забрањеној зони подлеже прекршајној одговорности утврђеној Законом.

V.   Одобрење према члану 98. Закона о ваздушном саобраћају

Ваздухопловне манифестације

Директорат издаје одобрење за одржавање ваздухопловне манифестације ако су испуњени услови који се односе на безбедно одвијање планираних ваздухопловних активности и ако јединица за управљање ваздушним простором организатору ваздухопловне манифестације алоцира ваздушни простор у ту сврху.
 
Захтев за одржавање ваздухопловне манифестације се подноси Директорату поштом, електронском поштом или факсом и садржи основне податке о манифестацији ( као што су: програм манифестације, подаци о ваздухопловима, учесницима, организатору и одговорним лицима, медицинском и ватрогасном обезбеђењу) потребне за проверу испуњености услова за безбедно одвијање манифестације.
 
Правно или физичко које одржи ваздухопловну манифестацију без одобрења Директората или ако му јединица за управљање ваздушним простором није алоцирала ваздушни простор у ту сврху подлеже прекршајној одговорности утврђеној Законом.

VI.   Одобрења према Закону о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник PС“, број 107/14)

 1. Одобрење за транспорт наоружања и војне опреме ваздушним путем са или на територију Републике Србије (члан 30. став 2);
 2. Одобрење за транзит наоружања и војне опреме ваздушним путем преко територије Републике Србије (члан 31. став 2).
Захтев за транспорт или транзит наоружања и војне опреме може да поднесе авио-превозилац, прималац/пошиљалац робе или организатор транспорта, најмање 5 радних дана пре планираног лета на коме би се превозило наоружање и војна опрема.
 
 
Одобрења за транспорт или транзит наоружања и војне опреме, ако се мења само датум обављања транспорта, важе у оквиру периода од 3 дана од дана који је наведен у одобрењу.
 
Правно лице или предузетник који обавља послове транспорта или транзита наоружања и војне опреме, а не прибави све неопходне сагласности, одобрења и дозволе за транспорт и транзит у смислу чл. 30. и 31. Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме подлеже прекршајној одговорности  и казниће се новчаном казном у висини до двадесетоструког износа вредности робе, односно услуге која је предмет прекршаја, с тим да не прелази петоструки износ највећих новчаних казни прописаних Законом о прекршајима.

КОНТАКТИ И РАДНО ВРЕМЕ
 
Контакти Групе за одобравање летова су следећи:
 
SITA: BEGOMYА 
AFS: LYBNYAYX
Факс: +381 11 311 75 18
 
Телефони:
+381 11 292 7016,
+381 11 292 7019,
+381 11 292 7047. 
 
Радно време Групе за одобравање летова је: понедељак-петак 07:30-15:30 по локалном времену изузев празника.
 
Изузетно, у случају подношења захтева за издавање одобрења за обављање хитног медицинског превоза ван радног времена, подносилац може да добије информације на следећим бројевима телефона: +381 64 803 3579 или +381 64 803 3573.